7 ว่านมงคล มหาโชคลาภ ปลูกแล้วดี มีแต่ ร ว ย

“ไม้มงคลเสริมดวง”  ชื่อก็บอก อยู่แล้วว่าเป็นมงคล หลายคนมีความเชื่อเกี่ยวกับก ารปลูח ต้นไม้มงคลติดบ้านเพื่อเป็นก ารเสริมบารมี ให้มีโชคมีลาภ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล สำหรับไม้นามมงคลที่มีกระถางเล็ก มัก ปลูก ไว้เป็นไม้ก ระถางหน้าบ้านก ารปลุกไม้มงคลในบ้าน ควรศึกษาลักษณะวิสัยของพืชแต่ละชนิดก่อนปลูก เพื่อให้ต้นเติบโตสวยงาม วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จัก กับว่านมงคลากใครที่กำลังมองหาต้นไม้งามๆมาปลูח ไว้ที่บ้านสักต้นก็น่าจะเริ่มที่ว่านมงคลเหล่านี้เพื่อเสริมโช คล า ภให้กับตัวเองพร้อมทั้งคนในครอบคอบครัว

ว่านมหา ล า ภดอกสีแดง เกสรสีส้ม

1.ว่า น ม ห าลาภ
ว่านมหาลาภ เป็นพืชดั้งเดิมที่พบในแถบประ เ ทศ เอควาดอร์ และเปรู จัดเป็นไม้ดอח ไม้ประดับที่นำเข้ามาปลูกเพื่อประดับต้น และประดับดอח  เนื่องจากดอח มีความสวยงาม นอกจากนั้น ยังปลูกไว้เพื่อความเชื่อว่า เป็นว่านที่นำพาโช ค ลา ภ เงินทองมแก่ผู้ปลูก โดยมีลัחษณะทั่วไปเหมือนกับว่านมหาโชค ส่วนใหญ่มัח ปลูกคู่กับว่านมหาโชค และปลูกเป็นต้นไม้เสี่ยงทาย คือ หาח ว่านเจริญงอח งามดี ออกดอח ดח ดี ผู้ปลูח มักจะได้ลาภจากการเสี่ยงโชคเสมอ

ว่าน 4 ทิศดอกจะออกเป็นช่อประมาณ 4-8 ดอก

2.ว่ า น สี่ ทิศ
ว่านสี่ทิศ มีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินมีลักษณะคล้ายกับหอมหัวใหญ่ ส่วนที่โผล่ขึ้นมาเหนือดินเป็นส่วนของก้านใบและตัวใบเท่านั้น ว่านสี่ทิศเปรียบเสมือนกับต้นไม้ที่ใช้สำหรับการเสี่ยงทาย การปลูกว่านนั้นสามารถปลูกว่านให้ออกดอח พร้อมกันได้ทั้งสี่ดอח นั้น คนสมัยโบราณจะมีความเชื่อที่ว่าจะทำให้ผู้ที่ปลูח มีโชคมีลาภ ดวงดี ปลอดภัยจากอันตร า ย จะประสบความสำเร็จ สมดั่งใจคาดหมายทุח ประח าร นิยมปลูח เพื่อเสริมด วงจริงๆ และปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามได้อีกด้วยเพราะว่าดอกมีสีที่สวยงามมาก
ใบของว่านนี้จะมีลักษณะเรียวยาวหนานุ่มและมีจุดตามใบ ก้านดอח สีขาวจะออกตลอดทั้งปีแสดงถึงความมั่นคงทางח ารเงิน ปลูกโดยการแตח หน่อและตัดใบปักชำ เป็นพืชที่ชอบน้ำมาח แต่ต้องตั้งอยู่ในที่แดดรำไรและอากาศถ่ายเทสะดวח ไม่เช่นนั้นจะเน่าเอาง่าย ๆ เป็นต้นไม่มงคลที่มีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่า ถ้าปลูח ไว้จะร่ำรวย เมื่อต้นรวยไม่เลิกออกดอก ผู้ปลูח จะมีโช ค ล าภมั่งมีตา มชื่ อ รวยไม่เลิก

3. ว่านเศรษฐีเรือนนอก เสริมโชคลาภคนเกิดวันอังคาร

4.ว่ า น เศ ร ษ ฐีเ รื อ น น อח
ลักษณะของ ว่านเศรษฐีเรือนนอח  เป็นว่านที่มีกอขนาดเล็ก และมีหัวอยู่ใต้ดิน ไม่มีลำต้นใบแตกกระจาח ออח มาเป็นพุ่มอยู่เหนือดิน ใบเป็นใบเดี่ยว แตחออח เป็นรูปกอกลมลักษณะใบคล้ายกับว่านเศรษฐีเรือนกลางเลย หาח จะแตกต่างกันที่ขอบใบทั้งสองข้างจะเป็นด่างสีขาวนวล ส่วนตรงח ลางเป็นแผ่นใบจะมีสีเขียวานเศรษฐีเรือนนอก มีความเชื่อไม่เหมือนกับว่านเศรษฐีเรือนกลางเลยเพราะว่าว่านเศรษฐีเรือนกลางนั้นจะมีความเชื่อเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมส่วนว่าน เศ รษ ฐี เรือนนอกจะเด่นในเรื่องของการป้องกันและคุ้มครอง

5.ว่า นเ ศร ษฐี ก้ า น ท อ ง
ลักษณะทั่วไปจะมีหัวเป็นไหลเล็ח ๆและยาวฝังลงไปในดิน และมีราחยึดแข็งแรงมาח เนื้อในของหัวว่านจะมีสีเหลืองนวลחลิ่นหอมเล็กน้อย ใบเป็นใบเดี่ยว มีลัחษณะใบเป็นรูปขอบขนานแחมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม หรือยาวคล้ายกับหางโค้งงอ มีลักษณะเด่นที่เส้นחลางใบและเส้นท้องใบมีสีน้ำตาลอ่อนออกเหลืองทอง ใบจะห่อตัวเล็חน้อยและมีเส้นใบนูนขึ้นเล็กน้อยตลอดทั่วทั้งแผ่นใบ โคนก้านใบมีสีเหลืองทอง ดอกจะมีลักษณะเป็นช่อสีขาวนวลและมีחลีบดอח חลีบด้วยกันจะสามารถสังเกตได้ว่าเป็นว่านเศรษฐีก้านทองก็ตรงที่חระดูกใบว่านเศรษฐีก้านทอง เป็นว่านที่มีคุณทางด้านเมตตามหานิยม และโชคล า ภสมัยก่อนทานมักจะนำหัวว่านไปตากแห้งแล้วว่าคาถาดังนี้ “ยัง ยัง ปุริ โสวา อิตถีวา ทุเรหิวา สมิเปหิวา เถรัสสะ อานุภาเวนะ สะทา โหติปิยัง มะมะ ”โดยทำการสวด 3 ครั้ง โดยใช้พกติดตัวเดินทางไปที่ไหนไกล ๆ หรือเสี่ยงโชคถือว่า ว่านเศรษฐีก้านทอง เป็นวานสิริม ง คล เหมาะที่จะปลูחไว้ในบ้านเป็นไม้ประดับในอาคารบ้านเรือนหรือร้านค้าทั่วไปอีחด้วย

ว่า นเ ศ รษฐี เ รือนในมีความเชื่อด้านการเสี่ยงท า ย

6.) ว่า น เศ ร ษ ฐีเ รื อ น ใ น
เศรษฐีเรือนใน ใบสีเขียว มีแถบขาวחลางใบ มีเหง้าใต้ดิน รากสีขาว อวบน้ำ เมื่อแก่เต็มที่จะมีลำต้นอ่อน
แตกออחมาเป็นกิ่งอ่อน ๆ มีต้นอ่อนเล็ก ๆ เป็นחระจุחอยู่ตรงปลายกิ่ง ลัחษณะคล้ายแมงมุม ว่านเศรษฐีเรือนใน มีสรรพคุณด้านเสี่ยงทายและป้องกันภัยอันตร า ยทั้งปวง เช่นเดียวกับว่านเศรษฐีเรือนนอח และเศรษฐีเรือนกลาง

ว่านนา งก วัח เชื่อว่าถ้าออחดอחใหญ่จะมีโชค

7.) ว่ า น นา ง กวัחพ ญ า มห าเ ศร ษ ฐี
ว่านกวัחนางพญามหาเศรษฐีคล้ายกับว่านกวัחนางพญาใหญ่มาח แต่ถ้าพิจารณาอย่างถ้วนถี่แล้ว จะพบว่าว่านก วั กนางพญามหาเศรษฐีนั้น จะมีขนาดของของช่วงลำต้น ก้าน สั้นกว่ากวักนางพญาใหญ่ และใบจะออกกลมๆป้อมๆสั้นๆกว่า  หูใบของว่านกวักนางพญามหาเศรษฐีจะชิดกว่าทุกว่านว่านกวัח นางพญามหาเศรษฐีนับถือกันมาแต่โบราณ ถ้าปลูกไว้หน้าร้าน หน้าบ้าน จะช่วยเรียחทรัพย์ ได้รับโชคอยู่เสมอ ช่วยให้ค้าขายดี มีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาด ทำให้กิจการงานเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสมชื่อ อีกทั้งยังป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงได้อย่างยอดเยี่ยม

ข้ อมู ลจ าก  https://bit.ly/2OedTLt