ให้ข้อคิดดีมาก เก็บเงินวันละ 50 บาท ได้อะไรมากกว่าที่คิด

เมื่อพูดถึงเรื่อง “การประหยัด” หลายคนอาจจะเคยโอดครวญว่าการประหยัดเงินเป็นเรื่องยาก แค่ทำให้เงินเดือนพอใช้ก็ยากแล้ว นี่ยังจะต้องมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้อีกจะเป็นไปได้อย่างไร เพราะการประหยัดเงินนั้นเป็นเรื่องที่ยาก แต่เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่าย หากเรารู้จักปรับแนวคิดเกี่ยวกับการออมเงินเสียใหม่

แต่ใครจะรู้ว่าการประหยัดเงินเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าที่เราคิด เราทุกคนสามารถทำได้โดยไม่ต้องเกี่ยงว่าต้องมีเงินเดือนสูง ๆ แล้วเหลือเก็บเหลือใช้เท่านั้น แม้แต่คนที่มีเงินเดือนน้อย ๆ ก็สามารถทำได้อย่างแน่นอน แล้วเราจะพบว่าความสุขของการมีเงินเก็บนั้นเป็นอย่างไร มาดูกันว่ามีวิธีการไหนบ้างที่ทำให้เราสามารถประหยัดเงินได้ง่ายขึ้น

-ห า ก คุ ณ เริ่ม เ ก็ บ เ งิ น วันละ 50 บาท  1 ปี คุณจะมีเงินเก็บ 18,250 บ า ท 10 ปี คุ ณ  จ ะ มี เ งิ น 182,500 บาท
-ถ้าเ  ก็ บ วั น ละ 100 บาท 1 ปี จ ะ มี เ งิ น เก็บ 36,500 บาท // 10 ปี คุณจะ มี เ งิ น 365,000 บาท

แต่ถ้าเราไม่เก็บเลยแม้แต่บาทเดียว มีเท่าไหร่ใช้หมด ปีหน้าคุณก็ไม่มี อีกกี่สิบปีก็ไม่มี นี่เป็นหลักคิดแบบง่ายๆ เช่นเดียวกับการใช้ชีวิ ต ค รั บ ห า ก ใ น วันนี้ คุณตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ ทำให้เชี่ยวชาญ ศึกษาหาความรู้ คอยพัฒนาชีวิตตัวเอง อ ยู่ เ ส ม อ

ในระยะเวลาอีก 5 ปี คุณก็ได้เลื่อนตำแ ห น่ ง ใน ร ะ ย ะ เ วลาอีก 10 ปี คุณก็จะได้เป็นหัวหน้า แ ล ะ ถ้ า หากคุณตั้งใจทำ คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ กั บ ชี วิ ต คุ ณ อ า จ มี 10 สาขา ในอีก 20 ปี ก็เป็นได้

และถ้าหาก วันนี้ เรามัวแต่ทำตัวเป็น “จิต อ า ส า เรื่ อ งช าวบ้าน” มัวแต่ไปใส่ใจธุระ ของคนอื่น มากว่าสนใจธุระของตัวเอง หมั่น ทำแต่เรื่องที่ไม่เคยเกิดประโยชน์ใดๆ เลยกับชีวิต คิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เงิน จะอีกกี่ปี ชี วิ ตคุณก็จะเท่าเดิม มันก็เหมือนเรื่องที่เก็บเงินนั่นแหละ

ห ล า ย คนมักจะเสียเวลาชีวิต ไปกั บ เรื่ อ ง ที่ไม่เกิดประโยชน์ บางเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเ ลย สุดท้ายก็ไม่มีเวลามาพัฒนาความสามารถให้กับตัวเอง ไม่มีเวลาสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิต ตั วเ อ ง

ซึ่งเรื่อง ข อ ง ค น อื่นถ้าไม่เกี่ยวกับชีวิตเรา ไม่ ต้ อ ง อ ย า กรู้ไปหมดทุกอย่างก็ได้ รู้เท่าที่เขาอยากบอกก็พอ จะได้มีเวลาไปทำเรื่องของตัวเองให้ดี เวลาของคุณมีจำกัด อย่าเสียเวลาไปอยู่ในชีวิตของคนอื่นจน เ กิ น ไ ป

“วั น นี้” เป็ น ผ ล จ า ก การเลือกและตัดสินใจทำใน “อดีต” สิ่งที่ทำ “เวลานี้” เป็ น ผ ล ที่จะเกิดขึ้นใน “อ น า ค ต” คุณ อ ย า ก ให้ชีวิตเป็นแบบไหน คุณเลือกมั น เ อ ง ไ ด้

มาพยายามด้วยกันเถอะ!

ที่ ม า  b i t  c o r e t e c h