5 คำพูดที่ลูก อยากได้ยินจากปากของพ่อแม่มากที่สุด

แม้ว่าการ กระทำจะสำคัญกว่าคำพูด แต่คำพูดกลับเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ครอบครัวรักกัน กลมเกลียว แน่น แฟ้น มากขึ้นยิ่ง ถ้าพ่อแม่ลองแสดงออกถึงความรัก ด้วยคำพูดที่ไพเราะและการกระทำที่อ่อน โยน ลูกก็จะสามรถซึมซั บ พ ฤ ติ ก ร ร มเหล่านั้น จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้นั่นเอง การที่เราเลี้ยงลูกก็เปรียบเสมือนเราปลูกต้นไม้ ถ้ามีการรดน้ำใส่ปุ๋ยที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี ต้นไม้นั้นก็จะเติบโตออกผลผลิตที่ดี พ่อแม่ซึ่งเป็นปัจจัยหลักเริ่มต้นจากเรา วันนี้เรามีคำพูดที่แน่นอนว่าลูกๆทุกบ้านอยากได้ยินเพื่อสร้างกำลังใจและทำให้เค้ารู้สึกว่ายังเป็นที่รักของครอบครัวอยู่

1. พ่อกับแม่ “รั ก ลู ก” มากนะ

แน่น อ น ว่าลูกอ ย า กได้ยินคำนี้จากปาก ข อ ง พ่อแม่มากที่สุด ซึ่งสำหรับคุณแม่อาจจะง่ายที่จะบอกรักลูก แต่สำหรับ คุ ณ พ่ อ บ างคนอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก แต่ถ้าหากได้บอกกับลูกไปแล้ว รับรองว่ ามั น คุ้ ม ค่าอย่างแน่นอน

2. พ่อกับแ ม่ “ภูมิใจ” ในตัวลูก

ความดีหรือแ ส ด งค วามสามารถพิ เ ศ ษให้เห็น พ่อแม่ควรชื่นชมลูกบ้าง บอกให้ลูกได้รับรู้บ้างว่า “พ่อกับแม่ ภูมิ ใ จ ในตัวลูกมากแค่ไหน” เพราะคำพูดนี้จะเป็นพลังกายพลังใจให้ลูกอยากทำ สิ่ ง ดีๆ ต่อไปได้อ ย่ า ง น่ามหั ศ จ ร ร ย์ ทีเดียวค่ะ

3. พ่ อ กับแ ม่ “ยอ ม รั บ” ในสิ่ง ที่ ลู ก เ ป็น

พ่อ แ ม่ ห ล า ยๆ คนอาจจะหวังให้ลูกเป็นใ นแ บ บที่ต้องการ แต่ในทางกลับกันลูกอย่างเป็นในสิ่งที่พ่อแม่ต้ อง ก ารหรือเปล่า พ่อแม่หลายคนอาจจะบังคับลูกให้เป็นใน แบ บ นี้ แต่เชื่อเถอะว่าก าร ให้ลูกเ ลื อ กในสิ่งที่ลูกอย า กเ ป็ น (ในสิ่งที่ไม่ได้ทำให้คนอื่ นเ ดื อ ดร้อน) และรู้จักยอมรับ ลูกก็จะมี อ น า ค ตที่ดีได้อย่างแน่นอน

4. พ่อกับแม่ “เชื่อมั่น” ในตัวลู ก เ ส มอ

เมื่อ ลูก เริ่มเ ข้าสู่วัยรุ่น จะเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง ลูกอาจสูญเสียความมั่น ใจ ใน การตัดสินใจหรือลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หากลูกอยู่ในช่วงสั บ ส น แบบนี้ เราที่เป็นพ่อกับแม่ควรให้ความเชื่อมั่นใ น ตั วเขา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พ่อและแม่ก็จะอยู่ข้างลูกเสมอ

5. พ่อ กับ แ ม่ “ขอ โ ท ษ” นะลูก

การขอ โทษ  บา งครั้งมันยากที่จะพูดออกไป ถ้าหา กพ่อแม่ ทำผิ ดกับลูก ก็อย่ามัวคิดแต่ว่า ไม่ขอโ ทษลู กก็ ไ ม่เป็นไร ยิ่งกับคุณพ่อแล้วก ารบ อกขอโทษลูกอาจจะยากกว่าคุณแม่เ สี ยอีก แต่คำขอโท ษจ า กปากของพ่อแม่ ยังเป็นการสอนลูกเรื่องความรับผิดชอบ และสอนให้ลูกรู้จักยอมรับผิด ได้อีกด้วย

และที่สำคัญ พ่อแม่ทุกคนควรกอดลูก โดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มโตขึ้น อย่าให้วัยที่เปลี่ยนไปมาทำให้ระยะห่างพ่อ แม่ ลูกห่างกันจนรู้สึกว่าการกอดนั้นเป็นเรื่องแปลก ดังนั้น การกอดลูกแน่นๆ และบอกว่าเขาสำคัญมากแค่ไหน แม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่มันจะเป็นความทรงจำที่คนเป็นพ่อ แม่ และลูกจะไม่มีวันลืมได้เลย

ที่ ม า parentsone