ความจริงใจ จะมีค่าก็ต่อเมื่อใช้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกคน

คนเรานั้น ไม่ว่าจะคบกันด้วย สถานะ ไหน “ความจริงใจ” เป็นสิ่ งที่สำคัญที่สุด อย่าลืมนะว่าหากไม่มีความจริงใจความสัมพันธ์ก็ไปกันไม่รอดห ร อก

ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหน ก็ตาม เพราะต้องมาคอยระแวงกัน คอยจับผิ ดต่อให้เป็นเพื่อนคนรู้จัก เพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องคนรัก พี่น้อง ฯลฯก็ล้วนแล้วแต่ก็ต้องการความจริงใจกันทั้งนั้น

หากใครก็ตามที่คบกันด้วยความจริงใจก็มักจะมีแต่ สิ่งดี ๆที่จะมอบ ให้แก่กันดีกว่าต้องคบกันด้วยความไม่จริงใจ เพราะฉะนั้นความจริงใจจึงเป็นห ลักพื้นฐานในการที่เราจะปฏิ สัมพันธ์กับใคร ถ้าหากไม่มีความจริงใจให้กันแล้ว

ก็ยากที่จะคบหาหรืออยู่ร่วมกันได้ ความจริงใจจึงเป็นสิ่งสำคัญ ในทุกๆ สถานะความสัมพันธ์ที่ทุกคน จำเป็นที่จะต้องมีให้กัน