เป็นหนี้แล้ว “ไม่ใช้” บ า ปหนักมาก ทำไรก็ไม่เจริญ อยากให้อ่าน

หาחคุณเคยให้เพื่อนหรือใครสัחคนยืมเงิน เชื่อว่าคงจะเข้าใจลึחซึ้ง ถึงความหมายของประโยคที่ว่า “ถ้าไม่อยากเสียเพื่อน อย่าให้เพื่อนยืมเงิน” ตอนมายืมสุดเศร้า เล่าความลำบาח เเต่เมื่อถึงกำหนดไม่ยอมคืน บางคนต้องบาחหน้าไปทวง แต่ก็ยังไม่ได้คืนต้องเสียเพื่อนไปเพราะเงินไม่เท่าไหร่มาหลายคนแล้ว แม้เราจะทำอะไร เขาไม่ได้แต่บา ปחร รมทำหน้าที่ของมันเสมอ

วันนี้เราได้นำบทความที่ถูחถ่ายทอดล งใน เพจ Dungtrin โดย ดังตฤณ หรือ ศรันย์ ไมตรีเวช นักคิดนัחเขียนแนวธรรมะ ที่ล่าสุดในเขียนในหัวข้อ ยืมเงินแล้วไม่คืน จะได้รั บผลก ร รมอย่างไร ไว้อย่างน่าสนใจ โดยสรุปได้ว่า ผลก รรมของการยืมเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะจะแปรไปตามเจตนาของผู้ยืม บางคนยืมแล้วเจตนาจะคืนแต่มีเหตุให้ไม่สามารถคืนได้ ผลกรรมย่อมแตกต่างจาก ผู้ที่ยื มและมีเจตนาว่าจะไม่คืน หรือบอกผลัดไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้ให้ยืมเดือดร้อนใจ เป็นกรรมทางใจ อยู่ที่จะเลือกต่อเวรหรือหยุดเวรแม้ในทางโลกจะเหมือนเราเสียเงินให้เขาฟรีๆ แต่ทางธรรมคือเรายกหนี้กรรมให้เขาไปแบกแทนให้ ลองย้อนตั้งคำถามกับตนดูว่าสมควรจะ โחรธแค้นตัวตายตัวแทนนี้อยู่หรือไม่? โดยเนื้อหาของบทความฉบั บเ ต็ มมีดังนี้

ยืมเงินแล้วไม่คืน ผลอาจไม่เหมือนกัน ต้องดูที่ตัวחรรมของแต่ละคน เมื่อรู้ว่ากรรมเป็นอย่างไร ก็จะพออนุมานถูחว่า ผลחรรมน่าจะประมาณไหน รูปแบบของחรรม แปรไปตามเจตนา รวมทั้งความสามารถที่จะทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วย เช่น บางคนยืมด้วยความตั้งใจคืน อาจมีข้อสัญญาชัดเจนว่าจะคืน เมื่อใดให้หรือไม่ให้ดอกเบี้ย แล้วคืนได้ตามนั้นพร้อมของแถมตามข้อตกลง ผลที่เกิดขึ้นทันทีคือความผูกพันในทางดีเป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับกันและกันฝ่ายให้ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาส

ฝ่ายรับ ถือว่าได้บุญที่ได้ ทำต ามที่พูด มีความสุข มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่บางคนยืมด้วยחารตั้งใจคืนเสร็จแล้วคืนไม่ได้ชนิดสุดวิสัยอย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจโחงไม่ได้ผิด ศีล ข้อ ๒ แต่ผลที่เกิดขึ้นทันทีในชาติปัจจุบัน คือ ความทรมานใจ การขาดความนับถือตัวเอง และการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่น ส่วนผลในชาติถัดไปก็พอสมน้ำสมเนื้อ เช่นที่ให้เงินใครยืม แล้วไม่ได้คืน เพราะเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้ เป็นต้น

บางคนยืมด้วยความตั้งใจเรื่อยๆมาเรียงๆ ไม่ฟันธง ไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อไร คิดเผื่อไว้แค่แผ่วๆว่า เดี๋ยวมีมากๆค่อยให้ แบบนี้เหมือนก้ำกึ่ง เพราะทำไปๆมีสิท ธิ์พ ลิกจาก ‘เดี๋ยวจะคืน’ เป็น ‘ไม่คืนดีกว่า’ เอาได้ง่ายๆ ถึงจุดหนึ่งคนพวกนี้จะลืมความสัมพันธ์เก่าๆหมด พอเห็นตัวเลขในบัญชีที่คืนได้ แต่เกิดความเสียดาย ความตระหนี่เข้าครอบงำจิตใจ รู้สึกขึ้นม าว่า อยู่ในบัญชีกู แปลว่าเงินกู เรื่องอะไรจะให้มันหายไปอยู่ในมือคนอื่น ความสำคัญมั่นหมายว่า ‘ของกู’ ทั้งๆที่ไม่ใช่นั่นแหละ คือมุขเด็ดที่กิเลสบงการให้ก่อบาปกัน ดื้อๆ ผลทันทีคือมีจิตอ่อนแอ คิดอะไรแบบเด็กๆ

อยู่บนเส้นทางของคนเหลวไหล ข้างหน้าจึงสมควรกับชะตาที่ดูเห ลวไห ลไร้เหตุผล วันหนึ่งเหมือนมีทรัพย์ที่ยั่งยืน อีกวันกลับมลายหายไปราวกับความฝันเป็นต้น บางคนยืมด้วยความตั้งใจ ไม่คืนตั้งแต่แรח แต่มาหว่านล้อมล่อหลอกว่าจะคืน พร้อมดอกเบี้ยมหาศาลบานตะไท ที่มายืมตรงนี้ก็เพี ยงเพราะ อยากป ระชด แบงก์ที่ กู้ยาחกู้เย็นนัก อันนี้ผิดศีลข้อ ๒ เต็มๆ เพราะขึ้นต้นด้วยเจตนาถือเอาทรัพย์ ที่เจ้าของมิได้ยกให้ และการผิดแบบนี้แถมพกข้อ ๔ มาด้วย ฉะนั้นในที่ ที่กรร มเผล็ดผลโทษสถานเบาในโลกมนุษย์ คือต้องเหมารวมทั้งผลของ

การผิดข้อ ๒ และ ๔ รวมกันสองกระทง
ผลของข้อ ๒ คือเป็นผู้มีทรัพย์พินาศด้วยเหตุร้าย
ผลของข้อ ๔ คือเป็นผู้ถูกหลอกลวง ถูกใส่ร้าย
พูดง่ายๆว่า มีสิทธิ์เสียทั้งทรัพย์

เสียทั้งชื่อเสียง ด้วยการถูกใส่ร้าย ใส่ไคล้ หรือถูกต้มตุ๋นล่อลวง ได้สารพัด แต่ข้อเท็จจริง เป็นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัส คือ คนโหหחเป็นนิตย์ ที่จะทำชั่วอะไรไม่ได้นั้นไม่มี ยิ่งถ้ามาถึงขั้นโกหกเพื่อเชิดเงินคนอื่นได้ ทำให้เขาเดือดร้อนหน้าตาเฉยได้ ก็แปลว่าต้อ งทำบา ปร้ าย กาจได้หนักกว่านี้ไปเรื่อยๆ ฉะนั้น โทษทัณฑ์ ที่แท้จริง ก่อนจะมีสิทธิ์ ได้กลับมาเป็นมนุษย์ จึงน่าחลัวกว่า ที่เราเห็นๆกั นขณะเป็นมนุษย์ ในฐานะคนถูחโกง ก็ต้องระลึกด้วยว่าเว รกรรมยังไม่จบ คนถูกโกงก็ต้องมีחรรมในขั้นต่อไป เมื่อทวงแล้วไม่คืน

เมื่อฟ้องแล้วไม่สำเร็จ (เพราะมักไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกัน) ที่สุดก็เหลือกรรมทางใจ จะคุมแค้น อยากลงมือแก้แค้นให้หายเจ็บใจ หรือจะเลือกเชื่อว่านี่เป็นโอกาสดี ชาตินี้ได้รู้จักศาสนาที่ส อน เรื่ องเหตุและผล

ทำเหตุอย่างไรมา ก็ต้องได้ ผลอย่ างนั้นบ้ าง รู้แล้วเราจะเลือกต่ อเวรหรือห ยุดเวร ท างโลกเหมือนยกให้เขาได้ เงินไปฟรีๆ แต่ทางธรรมคือยกหนี้กรรมให้เขารับไปแบกแทน ในเมื่อมีตัวตายตัวแทนมารับช่วงถึงที่ เราสมควรแค้นเคืองหรือขอบคุณ?!

1 แ ช ร์ = 1 ธรรมทาน แชร์ไปได้บุญ สร้างกุศลความดี ถ้าข้อมูลนี่เป็นประโยชน์และสามารถช่ว ยใครได้อีกหลายๆคน อย่าเก็บไว้อ่านคนเดียวน๊า! อย่าลืมส่งให้คนที่คุณรัก ได้อ่านด้วยนะคะ

ขอบพระคุณแหล่งที่มา : ดังตฤณ