ฟังธรรมจนหลับ ก็ได้บุญ เกิดอานิสงส์ใหญ่ได้เหมือนกัน

การฟังธรรม เ พื่อให้เ กิดบุญ บารมี ต้องอยู่ในสภาวะที่จิตสงบ พร้อม ที่จะ รับฟัง บางคนก็ชอบเปิดฟังธรร มก่อน นอน  เพราะรู้สึก ลื่นหู

และทำใ ห้หลับสบาย  แต่ก็ เกิดความสงสัย ว่าการนอน ฟังธรรม แล้วเผลอ หลับไป จะได้บุญไหม หรือจะเป็น บ า ป หรือเปล่า ลองมา ฟังคำตอบ จากหลวง พ่อกัน

ผู้ถาม : ผมอยู่บ้านเปิดเท ป ธรรมะ ของหลวงพ่ อ ฟัง แต่เวลาฟังแ ล้ว เผลอหลับไป อย่างนี้จะเกิดประโยช น์หรือ เปล่าครับ..?

หลวงพ่อ : นอนฟั ง ธรรมจนหลับ แสดงว่าธรรมะทำ ให้ จิตใจสงบแล้ว ก็เข้าภวั งค์ไ ป เลย ซึ่งจะว่าดีก็ดี จะว่าไม่ดีก็ได้ ที่ว่าดีเพราะจิตสงบ ร่างกายได้รับ

การพักผ่อ นเต็ม ที่ ที่ว่าไม่ดีเพราะเป็นกา รส ร้างนิ สัย ต่อไปพอไปฟังธรรมะที่ไหน หรือจิตสงบเมื่อใด จะเกิดอาการง่วงได้ง่าย

ผู้ถาม : ถ้าอย่างนั้นควรทำอย่างไรครับ

หลวงพ่อ : ธร รมะ ขอ งพระพุทธเจ้า  นั่ง นอน ยืน เดิน เขาไม่ได้ห้าม นอนฟังปล่อยให้หลับไปเลยยิ่งดีใหญ่ ฟังเทปไม่ทัน จบ

ก็หลับไป เทปก็ว่าไปตามเรื่องตามราว นั่ นแหละจิตเป็น ฌาน ถ้าฟังแล้ วรำคาญ มั นจะหลับไม่ได้ ถ้าเกิดความเพลิดเพลิน จิตจะสบายเรื่อยไป พอถึง ฌา นปั๊บ ตัดห ลับเลย อันนี้มีป ระ โยชน์ใหญ่

ผู้ถาม : แบบนั้นก็มีประโยช น์อยู๋ บ้า งใช่ไหมครับ

หลวงพ่อ : การเปิด ธร ร ม  ะฟังเบ าๆก่ อนนอนจนเผลอหลับไป อย่างน้อยในช่วง แรกข องกา รฟังเราจะยังได้รับฟังธรรมะ และ ได้เรียบรู้

คำสอน อยู่บ้าง เป็นการขัดเกลาจิตใจ ตัวเอง ก่อนเข้านอน เสี ยงสว ดม นต์ ห รือ เสียงการบรรยายธรรมนั้น เป็นทำนองที่ราบเรียบ เป็นช่วงของคลื่น เสียง

ที่ฟังแล้วทำให้เรารู้สึก สุข สงบ สบายใจ จะช่วยให้นอนหลับได้อย่างผ่อนคลาย ร่างกายรู้สึกปลอดภัย และ ได้รับการพักผ่อนเต็มที่

ผู้ถาม : แล้วถ้าฟังตอนอื่นละ เช่น ตอนเข้าห้อ งน้ำไปปลดทุกข์จะได้ไหมครับ

หลวงพ่อ : เอาอ ะไรฟัง เอาหูฟังห รือเอา ท ว า ร ฟัง?

ผู้ถาม : เอา หู ครั บ

หลวงพ่อ : เอาหู ฟัง ไม่ เป็ นไร

ผู้ถาม : แหม ท่านนี่มี อาร มณ์ขันเห มือ นกันนะ

” การ ฟัง ธร รม เพื่อให้ได้ประโยชน์ที่สุด คือการใช้ความรู้สึกของเราไว้ที่ตรงนั้น ไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอก แม้แต่ส่ง หาผู้ เทศน์ก็ตาม ให้รู้ สึก อยู่กับตั งของเราเอง เมื่อเราตั้งจิต ไม่ ไปคาด หมาย ห รือปรุงแต่งอะไร

เมื่อท่านเทศน์ เรื่อ งอะไร เราก็จะรับเอาโดยเฉ พาะสิ่งที่ท่าน แสดงไป เท่านั้น ไม่ต้องไปตีความอะไรให้ม ากมา ย เพราะในขณ ะ ที่ฟั ง จิตของเราย่ อมได้ รับควา มสง บ  และจิตที่ สง บ จะเกิดความสุข ในขณะที่ฟังเทศน์ “

ที่ ม า bitcoretech