คาถาเดินทางไกล หลวงปู่ทวด สวดนออกจากบ้าน แคล้วคลาดปลอดภัย

สำหรับใ ดในช่ วงปี ใหม่นี้ ต้องเดินทางกลับบ้ านเ กิด ต่างจังหวัดเ ดินทา งไกล ในช่วงเทศกาลแต่ก็อดห่วงไม่ได้ เพราะในช่วงเทศกาลนั้น

มีคนใช้รถใช้ถนนกันเยอะมาก โดยวันนี้เราได้มี บทสวดเมื่อเราเดินทางไกล เพื่อใช้สำหรับการขอพร

ให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย สู่จุดหมายปลายทาง  โดยสวัสดิภาพ โดย ภาวนาก่อน ออก เดิน ทางไกล จะช่วยให้มีส ติอยู่ ตลาดเวลา

อิติปิโส ภควา ยาตราย าม ดี วันนี้ ชัย ศรี สวัส ดีลาโภ นะ โม พุทธายะ ท่อง 3จบแล้วพึงระลึกขอพรใ ห้เดิน ทาง โดยสวัส ดิภา พ

เพิ่มเติ ม บท อื่ นๆ เพื่อเพิ่มคุณในการขั บขี่ร ถ เพื่อแคล้วคลาดป ลอดภั ย เลือกอันใด อั นหนึ่ง หรือทั้ง หมด ก็ได้

1 เดินทางปลอดภัย มี ส ติ ไม่หลับในใช้เวลาเดินทาง ตอนกลางคืน

ตั้ ง น ะโม 3จบ  แล้วตามด้วย ” พุทโธเปิ ดทาง  อะระ หั ง สุคะโต น ะโ ม พุทธ ายะ “

เมื่อต้ องเดิ น ทางไกลในตอนค่ำคืนพึงระลึกไว้ ช่วยให้  มี ส ติ ไม่หลับใน

2 ขับรถ ให้ปลอดภัย
ตั้งนะโม 3จบ แล้ว ตา มด้ว ย ” เมตตัญจะ สั พ พะ โล กัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริม า ณัง “

เจริญเมตตาจิตอันกว้างใหญ่ อันหาขอบ เขต มิไ ด้ อันไม่มีศัต รูคู่ภัยใ นโลก ทั้งสิ้น ทั้งใน ทิ ศเ บื้อ งบ น ในทิศเบื้องล่าง ทิศเบื้องซ้าย ทิศเบื้อ งข วา

3 เดินทาง ปลอ ดภั ย ไร้ อุปสรรค ตั้ง นะ โ ม 3จบ แล้วตามด้วย “ สัตถา เทวะ มะ นุ สสานัง พุทโธ ภะ คะว าติ มะอะอุ ”

หากเราเป็นผู้โดยสาร ขึ้นรถ ลงเรือ ขึ้น เค รื่อ งบิน บทนี้ช่วยได้ เดินทา งป ลอ ดภัย ไร้อุปสรรค

4 หากต้ องเดิน ทาง ไปในที่ๆ อั น ต ร า ย

ตั้งนะโม 3จบ แล้วตามด้วย “ ระตะนัตตะยัง ปุเชมิ คุณะวันตา นะราปิ จะ เตโสต ตะม านุ ภ าเวนะ ปุญญานิ ปะกะ ตา นิเ ม ”

ใช้ท่อ งก่อ นเดิ นทา งหรือทำกิจการใดๆที่อาจ เ กิ ด อั น ต ร า ย จะช่วยให้รอดพ้นจาก ภั ย พิ บั ติ ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

และสุดท้ายนี้ก็ ขอให้เพื่อนๆ เดิน ท าง กลับบ้านในช่วง เทศก าลปีให  ม่ โดยสวัสดิภาพ และ  พึงระลึกไว้เส ม อว่า ไม่ว่าจะมี คา ถาดีอ ะไรมาก มา ย

ก็ค วรใช้ รถ ใช้ถนน ตั้งตน ให้มี สติ สมาธิ อยู่ตลอดเวลา ไม่ขับขี่ด้วยความป ระ ม าท มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมท าง แ ละเค ารพกฎ จราจร

เพียง เท่านี้ ก็ช่ ว ยใ ห้แคล้วค ลาด ได้มากขึ้นแ ล้วส าธุ