8 ข้อดีของการอยู่คนเดียว อาจจะเหงาหน่อยแต่ก็มีความสุข

อยู่ลำพังอยู่คน เ ดียว แต่ชีวิตนี้จะไม่ ว้าเห ว่แน่ ๆ เพราะการได้อยู่คนเดียวนั้น ก็เหมือนเราเปิดโอกาสให้ชีวิตตัวเอง ได้เจอกับความสุขในมุมที่เราอาจไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อน และการอยู่คนเดียวยั งมอ บประโย ชน์ดี ๆ ให้เราอีกด้วย

1.ได้ทำในสิ่งที่ ใจเราต้องการที่จะทำ การมีใครคอยอยู่ข้างๆ อาจ ทำใ ห้เรา ต้องเก็บความต้องการบ างอย่า งเอาไว้กั บตนเอง เพราะอาจจะหาช่วงเวลาทำในสิ่งนั้นได้ยากแต่ถ้าได้ลองอยู่คนเดียว ใช้ชีวิตอย่างลำพังดูสักหน่อย ทีนี้คุณจะทำอะไรจะลองในสิ่งไหนก็ตามสบายเลย

2.เห มื อ น ไ ด้  ช าร์จแบต ให้ตัวเอง ปฏิเสธ ได้ มั้ย ว่าการใช้ชีวิตท่ามกลางคนมากมายไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเหนื่อย โดยเฉพาะในวันที่อย ากได้ความสงบ

แต่ต้องทนยิ้มแย้มสร้างความสุขให้คนอื่น ฉะนั้น เมื่อไหร่ที่ต้อง อยู่ลำพัง อยู่คนเดียว ก็เท่ากับว่าเรามีโอกาสได้กลับมาชาร์จพ ลังชีวิต

มอบอิสระให้ตัวเองไ ด้ยิ้มกับ สิ่งที่ชอบ เป็นตัวของตัวเองได้เ ต็มที่ไงล่ะ

3.ได้คุยกับตัวเอง ม า ก ขึ้น

เคยเป็นไหม ไม่รู้ว่าตัวเองชอบ หรือไม่ชอบอะไร ไม่รู้จะดำเนินชีวิต ไปทางไหนดีซึ่งแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเราละเลยที่ จะคุยกับตัวเอง มองข้ามความรู้สึกของตัวเองไป

โดยอาจมีปัจจัยรอบ ๆ ด้าน ที่ทำให้ลังเล แต่การอยู่คนเดียวครั้งนี้แหละ ที่จะพาคุณไปรู้จักตัวเองให้มากขึ้น ได้ตระหนักถึงควา มรู้สึกที่ซ่อนอยู่ แล้วคุณอาจจะได้คำตอบอะไรก็ตาม

ที่ค้นหามานานจากช่วงเวลานี้ก็ได้

4.ใส่ใจแค่ ต นเ อง พอกันทีกับการต้องแคร์ คนนั้นคนนี้ ตอนนี้เราอยู่ตัวคนเดียวแล้ว ไม่ต้องรับผิดชอบความรู้สึกของใคร นี่แหละวิถีของการใช้ชีวิตแบบไร้ห่วง

5.ได้ทบทวนตัวเองมากขึ้น บางทีนั้น การใช้ ชีวิตอยู่ในสัง คมต ลอดเวลา อาจทำให้เราหลงลืมที่จะทบทวนตัวเองไปบ้างเพราะมัวแต่ไปพิจารณาในสิ่งที่คนรอบตัวกระทำอยู่ และถ้าหากได้ลองอยู่คนเดียวเงียบ ๆ ดูบ้าง อาจได้มีเวลาทบทวนตัวเองมากขึ้นได้พิจารณาการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของตัวเอง และได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขมากขึ้นก็ได้นะ

6.ปลดปล่อยความคิดตัวเอง สู่โลกกว้าง และหลาย ๆ ครั้ง ต้องยอมรับว่าเรานั้น แทบไม่ได้ใช้ความคิดของตัวเองในการทำงานหรือการออกควา มเห็นใด ๆ เลย

เพราะงั้นการอยู่คนเดียวก็เป็นโอกาสให้ความคิดได้ ป ล ด แอกแสดงตัวออกมาได้อย่างเต็มที่ หรือบางคนนั้นพึ่ง ควา มคิ ดคน อื่นมาโดยตลอดครั้งนี้คุณจะ มีโอกาสได้กระตุ้ นสมอง ของตนเองให้ผลิตไอเดียดี ๆ บ้างแล้ว

7.ระบบ ป ร ะ ส า ท และ ส ม อ ง ได้พักผ่อน ช่วงเวลาที่ร่างกาย ได้ผ่อนคลายมากที่สุดเป็น ช่วงเว ลาของการอยู่ค นเดียวเงี ยบ ๆ ไม่ต้องยึดติดกับอะไรไม่เร่งรีบ ไม่เห นื่ อย มีสมาธิอยู่กับตัวและรับคว ามรู้สึ กสดชื่นเท่านั้น

8.หยุดพัก เพื่อพัฒนา ตัวเอง ให้ดี กว่า เดิม ช่วงเวลาที่ได้อยู่คนเดียว เราจะมองเห็น ทั้งข้อดีแ ละ ข้อเสี ยของตัวเองได้ดีขึ้น ซึ่งก็เป็นผลดีกับความสัมพั น ธ์ทุกคว ามสัมพันธ์ในระยะย าว

เพราะการมองเ ห็นตัวเองได้มากขึ้นนั้นจะทำให้เราได้แก้ไขและพัฒนาตัวเ องไปพร้อมกันได้

ขอบคุณ san-sabai