เลิกเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับคนอื่น แล้วชีวิตจะมีความสุข

เคยได้ยินกันมาบ้างเรื่องยุคที่โซเชียลมีเดียเป็น ส่ ว นหนึ่งขอ งชีวิ ตป ระจำวัน จนทำให้พฤติก ร ร มบางอย่ างของเราเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ รู้ ตั ว ความอดทนลดน้อยลง, ใจร้อน, ขี้อวด ทำไมคนนั้นชีวิตดีจัง ไปเที่ยวต่างประเทศตลอดเลย ทำไมคนนี้ ทำ ง านเก่งจังได้เลื่อนขั้นอีกแล้ว แต่ แล้ว ทำไมเราเองยังอยู่ตรง นี้อ ยู่ เลย เมื่อเห็นชีวิต คนอื่ นแ ล้วมันก็อดเปรียบเทียบกับชีวิตของตัวเองไม่ไ ด้ใช่ ไ หมล่ะคะ

เจ้าอาการชอบเปรียบเที ยบ ตนเองกับคนอื่น นี่จัดว่าเป็นเสมือนโ ร คทางจิตเวชอย่ างหนึ่งที่ต้องได้ รับการ เยีย วย ารักษาเลยนะ รู้อย่ างนี้แล้วงั้นเรามาเอาตัวเองออกจากภาวะนี้กันดีกว่า อย่ างแรกที่ควรทำคือ สำรวจตัวเ องก่อ นว่าเราเป็นโ ร คชอบเปรียบเทียบ ประ เภทไหน? ชอบเปรียบตั วเอ งกั บคนที่รู้กว่าจนรู้สึกด้อยคุณค่า หรือชอบเปรียบเทียบกับคนที่ด้อยกว่าจนรู้สึกสูงส่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหน หากคุณคิ ด ซ้ำ ไปซ้ำมา คิดจนเป็นทุกข์  คิด จน เค รียดไม่เป็นอันทำอะไร ท้อแท้ในโชคชะตาตัวเอง จุดนี้แหละที่คุณต้องหยุดเพื่อทบทวนตัว เอง ให้เร็ วที่สุ ดก็ยิ่งดี ค่ะ

“เลิกเปรี ยบ เทียบ=มีค วา ม สุข”

สำหรั บวิธี ง่ าย ๆ ที่จะเลิกเป็น คนที่  ชอบ เปรี ยบเทียบ ให้เริ่มที่ ‘ความคิด’ และ ‘จิตใจ’ ของเ ราเอ งเ ป็นหลัก

1.ทุกคนมีจุดแข็งของตัวเอง

อย่ ามัวแต่มองว่าตัวเองทำสิ่งนี้ไม่ได้ ทำสิ่งนั้นไม่ดี แต่พย าย ามหาจุดเด่นที่ตัวเองทำได้ดีก่อน แล้วพัฒ น า ตร งนั้นให้มากขึ้นไปอีก

Turn comparison into inspiration! พลิกวิกฤติ (ในใจ) ให้เป็นโอกา สใ น กา รส่ งเสริ มความสามารถต่าง ๆ ของเราเอ งใ ห้ดี ยิ่งขึ้นไปอีก

2.ไม่มีใครส ม บู ร ณ์ แ บ บ

ทำความเข้าใจก่อนว่า แม้แต่คนที่โชคดีที่สุดก็ยังมีข้อบกพร่อง เพราะว่ามนุษย์เราไม่มีใครสมบูรณ์ 100% อย่ างแน่นอน มันเป็นสัจธรรม มันเป็นเรื่องธรรมชาติที่สุดที่ทุกคนต้องเจอ

3.เทียบกับใครก็ไม่สู้เทียบกับตัวเราเอง

ลองทบทวนความเป็นเราในอดีตกับปัจจุบันว่าเราทำอะไรได้ดีขึ้นไหม แตกต่างจากตอนนั้นอย่ างไร หยิบเอาข้อผิดพลาดมาเป็นตัวผลักดันให้เราดีขึ้น ไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับใคร

เพราะคนเราเกิดแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง หากมัวแต่เอาชีวิตตัวเองไปผูกกับโชคชะตาของคนอื่นก็ดูจะไม่มีประโยชน์อะไรเลย สู้หันมามองสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้ววางแผนพัฒนาตัวเองดีกว่า

4.ยอมรับ ค ว าม จ ริง

สำคัญที่สุด หากเรารู้จักตัวเองว่าเราเป็นคนอย่ างไร เราเก่งอะไร เราด้อยตรงไหน แล้วยอมรับความจริงให้ได้ว่า บางอย่ างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ อย่ างที่เขาว่ากันว่า

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ นี่คือเรื่องจริงที่สุด หากยอมรับความเป็นไปของชีวิตได้ก็ชนะได้ครึ่งหนึ่งแล้วล่ะ เพราะการยอมรับความจริงคือหัวใจของความก้าวหน้า


ไม่ใช่ว่าการเปรียบเทียบจะมีแต่ข้อเสียเสมอไปนะคะ มันจะแปรเปลี่ยนเป็นผลดีเมื่อเรารู้จักนำข้อแตกต่างนั้นมาปรับปรุงพัฒนาตนเอง ไม่ใช่จมปลักอยู่กับความรู้สึกด้อยเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลา

หากจะกล่าวว่า ดอกไม้มีความงามเฉพาะตัวฉันใด คนเราก็มีความสามารถเฉพาะตั ว ฉั นนั้ น ไม่ต้องเปรียบ ไม่ต้องเทียบ กับ ใค ร เป็นตัวเราเองให้เวอร์ชันที่ดีที่สุดน่าจะมี คว า มสุขมากกว่าค่ะ

ที่มา : today.line