คาถาเดินทางไกล หลวงปู่ทวด สวดนออกจากบ้าน แคล้วคลาดปลอดภัย

สำหรับใ ดในช่ วงปี ใหม่นี้ ต้องเดินทางกลับบ้ านเ กิด ต่างจังหวัดเ ดินทา งไกล ในช่วงเทศกาลแต่ก็อดห่วงไม่ได้ เพราะในช่วงเทศกาลนั้น มีคนใช้รถใช้ถนนกันเยอะมาก โดยวันนี้เราได้มี บทสวดเมื่อเราเดินทางไกล เพื่อใช้สำหรับการขอพร ให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย สู่จุดหมายปลายทาง  โดยสวัสดิภาพ โดย ภาวนาก่อน ออก เดิน ทางไกล จะช่วยให้มีส ติอยู่ ตลาดเวลา อิติปิโส ภควา ยาตราย …

Read More

ตั้งแต่บัดนี้ 4 ร า ศี นี้เตรียมตัวให้ดี โชคลาภจะวิ่งเข้าหา ปลดหนี้สิน มีกินมีใช้จนแก่

ร าศี สิงห์ การ งาน ที่ยั งค งมีปัญ หามานานนับหลา ยเ ดือน จะคลี่คลายในเร็ววัน หากคุณเข้าหาคนร อบข้า งและผู้ใหญ่ที่จะคอย ช่วย เหลือคุณได้ เ ขาจะช่วยคุณให้สำ เร็จในง านนี้ไ ด้ในเร็ววัน ส่งผลให้การเงินของคุณราบรื่น จะได้รับเงินทองก้อนใหญ่จากโชคลาภ และจากงานที่ทำ หมั่นทำบุญเพื่อเป็นการหนุนนำดวงชะตาของคุณให้ดียิ่งขึ้นไป ในช่วงนี้เก็บวาสนาของคุณไว้แล้ว จะมีแต่ความสุขเข้ ามาในชีวิตเอง รา …

Read More

แนะ 3นาที อธิษ ฐ า น ก่อนนอน เป็นศิริมงคล ทำให้หลุดพ้นบ่วงกรรมตัวเอง

สำห รับ เพื่ อน ๆ คนไหนที่เคยได้ฟังธ รร ม แล้วได้ยินว่า ก่อนที่ จะน อน พ ระพุ ทธเจ้า เคยสอนให้ ตั้งจิ ต ก่ อนนอนหลับ โดยมีเ นื้ อหา ที่ตั้งจิ ตก่อนที่จะห ลับ นอน ประมาณว่า ขณะที่หลับ ขออย่ …

Read More

4 วันเกิดที่จะรว ยเป็นเศรษฐี มีโชคจากการเสี่ ย ง โชค รอรับทรัพย์ก้อนโตได้เลย

ใחล้เข้ามาแล้วสำหรับวันแห่งחาร เ สี่ ย ง โ ช ค จะมีใครบ้างที่ได้รับท รัพ ย์ก้อนโต ใครเกิด ใ น 4 วัน นี้มีเ חณฑ์จะได้รับทรัพย์จับเงินมาחחว่าใครเพื่อน หากซื้อสลาחเบอร์เอาไว้สักหน่อยก็จะมีลุ้นอย่างมาח แต่ก่อนจะซื้ออย่าลืมตั้งสมาธิอธิฐาน ด้ว ยนะ เพื่อจะได้หนุนด วงมาחยิ่งขึ้นมีวันอะไรบ้า งมา ดู กันได้เลย คนเกิด วั นจั …

Read More

ยืมเงินไม่เคยได้คืน ต้องส ว ด พระคาถาทวงหนี้ ตามหาของหาย ได้คืนชัวร์

สำห รับเรื่องของ การยืมเงินไปแล้วหา ยจ้ อยถื อเป็นเรื่ องที่เกิดขึ้นบ่อยมากใ นสังคม เราวันนี้เรามีบ ทความเกี่ยวกับการทวงเงิน ต้อ ง เจ อ “พระ คา ถาทวง หนี้” ตามหาของหาย ได้คืน ชัว ร์ เพื่อนค นไ หนญ าติ พี่น้องคน ไ หนชอบ ยืมเงิน …

Read More

7 ข้อที่โบราณกล่าวไว้ คนที่เราคบอยู่อาจเป็นเนื้อคู่แต่ชาติก่อน

คุณเคยได้ยินประโยคที่คุ้นหูของคนรุ่นปู่ย่าตา ย า ยมั้ย? คู่กันแล้ว คงไม่แคล้วกันหรอกเพราะคนเก่าแก่เชื่อว่าหากใครที่เป็นเนื้อคู่กันนั้น มักมีด วงและจิตสัมพันธ์กันอยู่ ไม่ว่าจะภพไหนชาติไหน ก็ย่อมก ลั บ มาเป็ นคู่ ครองรักกันเสมอ และวันนี้รักยิ้ม จะมาเปิดเผยค วา มเชื่ อที่ว่า คุณและเขาอาจเป็นเนื้ อคู่กั นมาตั้งแต่ชาติ ปางก่ อน หรือเรี ยกง่าย ๆ ว่าบุพเพสั นนิ …

Read More

ช้างเอราวัณ ให้โชค ใครที่มาขอพร เห็นผลทันตา รวยกันถ้วนหน้า

เป็นอี กห นึ่ งเรื่องร าวเกี่ ยว กับเรื่อง ของคว าม เชื่ อ ที่ใครหล าย คน ต่าง นับ ถือ อย่าง “ช้างเอรา วั ณ”​ และยิ่งใกล้ วัน หวย ออก เหล่าบรร ดานั กเสี่ ยง โชค …

Read More

5 ร า ศี นี้ จากไม่มีเงินทองมานาน จะกลับมามีมากอีกครั้ง

ราศีกรกฎ สำหรับผู้ที่เกิดในวันดั ง กล่ าวนีในช่วงครึ่งปีแรกนั้นช่วงชีวิตคุณดูเหมือนว่าจะติ ดปัญ หาเรื่องเงินก ารกู้ ห นี้ยืมสินอยู่เรื่อยมาห ยิ บจับอะไ รไ ม่ ค่อยจะประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่แต่ไม่ต้องกลัวหลังจากนี้ไปสิ้นเดือนดวงจะเปลี่ยนไปอย่างน่าประหลาดใจดวงที่จะกล่าวนี้เป็นกรรมดีที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกดวงมีเกณฑ์ถูกสลากรางวัลใหญ่ๆที่สามารถปลดหนี้สินไปตลอดกาลได้เลย สำหรับเรื่องความรักนั้นจะไปได้สวยในช่วงต้นเดือนหน้าคุณต้องให้เวลาให้ความสำคัญกับคู่รักคุณให้มากขึ้นกว่านี้เพรานี่คือชีวิตคู่ของคุ ณถ้า ขา ดคนๆนี้ไปบุญวาสนาที่ทำร่วมกันมาบอ กเลยว่า ไม่เ กื้ อหนุนคุณแนะนำให้ว่าต้องแบ่งเวลาให้คู่รักของคุณมากกว่านี้แล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรื่อ งทั้ งคู่ให้แชร์เก็บไว้ขอให้สมห วังโช คเข้าข้างให้เป็นดั่ งคำ ทำ นา …

Read More

ปีใหม่ สวดตามนี้ บูชาพ่อแม่ เทวดาจะคุ้มครอง เจอแต่สิ่งที่ดีๆ

ในช่วงเ ท ศ กาล วันสำ คัญต่างๆ จะกระตุ้นให้เราระลึกถึงความสำคัญของผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพ่อและ วั น  แม่  แต่ในความเป็นจริงแล้ว เรา สา มาร ถ แสดงออกถึงความรักและความก ตั ญ ญู ที่มีต่อพ่อแม่ได้ในทุกๆ วัน ไม่ใช่แค่วั น สำ คั ญ พ่อแม่ เป รี …

Read More

คุณคิดว่าราชสีห์ตัวไหนคือหัวหน้าฝูง

ด้วยแบบทดสอบเพื่อหาแนวทาଏในการประสบความสำเร็จขอଏตัวเอଏ แบบท ด ส อ บ นี้เรียกว่า “ราชสีห์ขอଏคุณ” ซึ่งความสำเร็จขอଏคนเรานั้นมันสร้างและกำหนดกันได้ แต่บาଏครั้งโชคชะตาก็เป็นผู้กำหนดให้เหมือนกัน สำหรับการทายครั้งนี้มันก็มีทั้งหลักความจริงและเกมปนกันอยู่ ลอଏทายและเลือกกันดูระหว่าଏสิงโต ตัวที่ 1 – 6 ตัวไหนเป็นจ่าฝูง แล้วจากนั้นก็ให้อ่านคำทำนายจากตัวเลขที่เลือกเลย 1.) ถ้าคุณเลือก สิ ง โ ต ตัวที่ 1 คุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้วยความเชื่อมั่นขอଏตัวเอଏ ไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามานั้นก็คือความเชื่อมั่นในตัวเอଏ ความเชื่อว่าเราสามารถทำให้สำเร็จได้ สามารถชนะอุปสรรคได้นั้นเอଏ …

Read More